Vedtekter

Foreningens vedtekter

 • 1. Foreningens navn er Løfteteknisk Forening.
 • 2. Foreningen har som formål:
 1. Å ivareta og å fremme medlemmenes felles interesser og å representere disse overfor myndigheter, institusjoner og organisasjoner og samfunnet for øvrig.
 2. Å arbeide for å høyne den faglige kompetansen til medlemmene gjennom faglig

veiledning, støtte og informasjon.

 • 3. Som medlemmer av foreningen kan opptas enkeltpersoner som er ansatt eller som har vært ansatt som kompetanseperson i selskap som har godkjennelse som sakkyndig virksomhet. Også enkeltpersoner som tidligere har hatt godkjenning som sakkyndig eller fagkyndig person kan være medlemmer.

Dersom foreningen kommer til at et enkelt medlem ikke lenger fyller vilkårene for å være medlem, skal foreningen treffe beslutning om å stryke medlemmet fra foreningens medlemsliste.

Et vedtak om å stryke et medlem fra medlemslisten, kan påklages til foreningens generalforsamling.

Klage må være sendt foreningens sekretariat innen 3 uker etter at medlemmet har mottatt foreningens beslutning.

Klagen, som skal være begrunnet, skal lede til at vedtaket prøves på nytt.

Dersom vedtaket blir opprettholdt, sendes saken videre til klageorganet for avgjørelse.

 • 4. Generalforsamlingen fastsetter størrelsen på den årlige kontingent.

Kontingenten betales en gang i året. Av forfalt, men ikke betalt kontingent, svares vanlig morarente.

Medlem som i ett år ikke har betalt skyldig kontingent, kan av styret ekskluderes fra foreningen. Skyldig kontingent, med påløpne renter, blir å innkreve.

 • 5. På generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær) har hvert medlem 1 -en- stemme.

Hvor ikke annet er bestemt i disse vedtekter, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.

 • 6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen 15. april. Det innkalles med minst 3 ukers varsel. Med innkallingen skal følge dagsorden og sakspapirer, herunder årsberetning, regnskap og budsjett.

Saker som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen må være skriftlig anmeldt til styret senest 1 -en- måned før generalforsamlingen. Styret kan dispensere fra denne frist hvis det mener at en for sent innkommet sak likevel bør behandles. Generalforsamlingen ledes av foreningens formann, eventuelt dens viseformann, eller om begge har forfall, av en valgt dirigent. Over forhandlingene føres protokoll som undertegnes av møtelederen og to representanter valgt av generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

 1. Valg av to tilstedeværende representanter til å undertegne møteprotokollen.
 2. Årsberetning.
 3. Revidert regnskap med revisjonsberetning og kon trollkomiteens innstilling.
 4. Budsjett og kontingent.
 5. Valg av formann og viseformann. Valgperioden er 2 år. Gjenvalg kan finne sted.
 6. Valg av tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Valgperioden er 2 år.

Gjenvalgkan finne sted.

Merknad til pkt. e og f:

Ved første gangs valg etter vedtakelsen av disse vedtekter skal valgperioden for viseformann, to styremedlemmer og 1 varamedlem være ett -1- år.

 1. Valg av revisor og fastsettelse av dennes godtgjørelse.
 2. Valg av valgkomite bestående av formann og to medlemmer med varamedlemmer som skal avgi innstilling til neste års generalforsamling på kandidater til de tillitsverv som generalforsamlingen skal besette. Forslag til medlemmer av

valgkomiteen og varamedlemmer utarbeides av styret og fremlegges av møtelederen.

 1. Andre saker som er nevnt i innkallingen.
 • 7. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med minst 8 dagers varsel når styret finner det påkrevet eller når minst 1⁄4 av medlemmene forlanger det. Varselfristen kan nedsettes til 4 dager hvis styret finner at viktige spørsmål gjør dette nødvendig.
 • 8. Styret består av formann, viseformann og ett styremedlem. For styret er valgt to vararepresentanter som ved forfall blant styrets medlemmer innkalles i numerisk rekkefølge. Medlem av styret trer ut hvis vedkommende opphører å være medlem.

Styret holder møte når formannen finner det nødvendig, eller når minst tre av styrets medlemmer krever det. Over styrets møter føres protokoll som må undertegnes av de tilstedeværende. Styret er beslutningsdyktig når formannen, eller i hans fravær viseformann, og ett styremedlem er tilstede. I tilfelle stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Styret leder foreningens virksomhet og forvalter dens midler i samsvar med vedtektene og innenfor rammen av vedtak og retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen. Styret ansetter foreningens daglige leder.

Styret kan delegere myndighet til den daglige leder.

 • 9. Den daglige leder forestår foreningens daglige virksomhet overensstemmende med retningslinjer fastsatt av styret.

Daglig leder skal holde styret løpende orientert om foreningens virksomhet.

Daglig leder møter på generalforsamlingen og i styret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

 • 10. Styret kan beslutte å ekskludere medlemmer som handler mot avgjørelser truffet i henhold til disse vedtekter, opptrer utilbørlig i forhold som angår foreningen, eller som på annen måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser.

Beslutning om eksklusjon kan ankes til førstkommende generalforsamling.

 • 11. Endringer i foreningens vedtekter kan bare besluttes på en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær) og forslaget må være sendt medlemmene minst to måneder på forhånd.

Til en gyldig beslutning kreves at minst 3⁄4 av de avgitte stemmer er for forslaget.

 • 12. Forslag om oppløsning av foreningen kan bare fremmes av styret eller medlemmer som til sammen representerer minst 1/3 av stemmetallet for alle foreningens medlemmer.

For å kunne behandles på generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær) må forslaget være bekjentgjort for medlemmene senest 3 måneder før generalforsamlingen.

Til en gyldig beslutning om oppløsning kreves 3⁄4 flertall av de avgitte stemmer.

Hvis foreningen besluttes oppløst, bestemmer generalforsamlingen også hvorledes det forholdes med foreningens arkiv og midler. Bestemmelse herom treffes med simpelt flertall av de avgitte stemmer.