Velkommen til Løfteteknisk forening

NFSP ble stiftet senhøstes 1991. Foreningen har dermed eksistert i mer enn 20 år. Bakgrunnen for at foreningen ble stiftet var at en del aktører i kranmiljøet tidlig på 90-tallet tok til orde for en sanering av de som på dette tidspunkt var godkjent som sakkyndige personer. Det ble påberopt som et faktum at mange sakkyndige ikke holdt mål faglig.

Som virkemiddel mot dette ble det lansert et system hvor de sakkyndige, som allerede var godkjent, på nytt skulle søke om godkjennelse. Riset bak speilet var å inndra godkjennelsen med mindre man oppfylte de krav som man mente skulle oppfylles. De krav som skulle oppfylles i form av utdannelse og praksis var nedfelt skriftlig i et brev fra Direktoratet for Arbeidstilsynet til de stedlige arbeidstilsyn i 1988.

Det var uten videre klart at mange sakkyndige personer ikke ville være i stand til å oppfylle kravene til formell utdannelse og dermed lå det an til at de nye kravene ville få tilbakevirkende kraft på en måte som ville medføre at mange ville miste levebrødet.

Det er uklart hvem i miljøet som var de reelle pådrivere for dette «nye». Direktoratet fremstod utad som drivkraften. Direktoratet hadde, sannsynligvis på grunn av mangel på ressurser, mistet oversikten over hvilke sakkyndige personer som var i aktivitet på markedet og så på dette nye som en mulighet til å få orden og oversikt i sitt eget system.

De som stiftet foreningen så det imidlertid slik at det var tone-angivende aktører med tilknytning til Kranteknisk forening som ut fra egne markedsinteresser ønsket å sanere vekk de mindre aktørene på markedet.

På den bakgrunn ble foreningen stiftet for å ivareta interessene til de som stod i fare for å miste levebrødet som sakkyndige personer.

I regi av foreningen ble det rettet en henvendelse til Direktoratet for arbeidstilsynet hvor vi truet med rettssak dersom Direktorat-et ikke gjorde retrett. Det hører med til historien at Direktoratet gjorde retrett. Det er også riktig å påpeke at i ettertid har vi følt at vi har fått gehør for det meste i direktoratet.

For ordens skyld nevnes at foreningen ikke var uenig i at det var behov for en opprydding. En var heller ikke uenig i de nye reglene som ble lansert. Man inntok imidlertid det standpunkt at de nye reglene skulle gjelde de som søkte godkjenning etter at de nye reglene var introdusert, mens de som allerede hadde godkjenning og som hadde praktisert i henhold til godkjennelsen fortsatt skulle anses kvalifisert. Dette har foreningen nå fått gehør for. Gjennom de regler som nå gjelder og som aktørene i markedet gjennom Samordningsrådet har blitt enige om, er godkjennelse fra Arbeidstilsynet som sakkyndig eller fagkyndig person å anse som en egen kvalifikasjon.

På bakgrunn av ovenstående kan det sies at det som har vært foreningens hovedsak i 15 år nå er et tilbakelagt stadium. Vi må nå rette blikket fremover og som opplyst på siste årsmøte vil en rekke tiltak bli iverksatt.